תנאים ומידע כללי

הטיולים המוצעים ע"י רימון טיולים בע"מ (להלן: "המארגנים"), מוצעים לציבור בתנאים המפורטים להלן, לרבות התנאים המפורטים בפרקים "המחירים כוללים" ו-"המחירים אינם כוללים", ועצם הרשמת הנוסע לטיול ו/או ההשתתפות בו מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלו. השימוש בלשון זכר היא לצורך הנוחות בלבד.

 
* לתנאים ומידע כללי לקרוזים במסגרת "רימון קרוז" לחץ כאן.
* לתנאים ומידע כללי לחבילות נופש והמטייל העצמאי"  לחץ כאן.

 .

ביטולים ודמי ביטול לכל נוסע

דרכי התקשרות לביטול עסקה – ביטול יתקבל בימי עבודה* בלבד

בדואר אלקטרוני :  info@rimon-tours.co.il

בפקס –   03-7602017
בטלפון – 03-5260000

במייל – info@rimon-tours.co.il

*ימי עבודה – ימים א' ב', ג', ד', ה' ולמעט ערבי חג וחג.

 

 
דמי ביטול לכל נוסע:

ביטול מרגע ההרשמה ועד 60 ימי עבודה לפני היציאה – 47$.

ביטול פחות מ-60 ימי עבודה ועד 45 ימי עבודה לפני היציאה – 35% ממחיר הטיול.

ביטול פחות מ-45 ימי עבודה ועד 14 ימי עבודה לפני היציאה – 55% ממחיר הטיול.

ביטול פחות מ-14 ימי עבודה לפני היציאה ועד ליציאה – דמי ביטול מלאים (100%).

נוסע שיעבור מטיול לטיול פחות מ-45 ימי עבודה לפני היציאה או לאחר כרטוס כרטיס הטיסה (כלומר יעבור מטיול לטיול לאחר המועד המוקדם מהשניים שלעיל), יחויב בדמי ביטול המפורטים לעיל כאילו ביטל השתתפותו בטיול, בנוסף לתשלום עבור הטיול החדש.

 

ימי עבודה – ימים א' ב', ג', ד', ה' ולמעט ערבי חג וחג.
המארגנים רשאים לגבות את דמי הביטול מאמצעי התשלום שמסר הנוסע בעת הרשמתו לטיול, או בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתם.

כתאריך הביטול יראו רק את היום שבו מתקבלת הודעת הביטול בכתב במשרד המארגנים.

המארגנים יהיו רשאים לבטל כל טיול אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את ביצוע הטיול או מכל סיבה אחרת עפ"י שיקול דעתם ויציעו לנוסע השתתפות בטיול אחר (אם הנוסע יבחר להשתתף בטיול האחר, תיתכן תוספת תשלום או החזר חלקי, בהתאם למחירו של אותו טיול אחר). אם הנוסע יבחר שלא להשתתף בטיול אחר כאמור, המארגנים יחזירו לו כל סכום ששילם להם עבור הטיול שבוטל ובכך יצאו ידי חובתם כלפי הנוסע ולא יהיו לו עוד תביעות ו/או טענות. כמו כן שומרים המארגנים לעצמם את הזכות לצרף נוסעים מטיול כלשהו לקטע מטיול מקביל הזהה לתוכנית המקורית.

במקרים בהם חל חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ומדובר בעסקת מכר מרחוק:

ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם ובתנאי שמועד ביטול העסקה יחול עד שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בהודעת ביטול לא די לציין את מספר ההזמנה/עסקה, יש לציין את שם ומספר הזהות של הצרכן. אם ההודעה נמסרת בע"פ יש למסור גם את מספר הטלפון שמסר הצרכן בעת ביצוע ההזמנה. כאשר הצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית, ובתנאי שמועד ביטול העסקה יחול עד שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. דמי הביטול במקרים כנ"ל 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם (פר נוסע). הגדרות המונחים בפסקה זו הן כאמור בחוק הגנת הצרכן.

 

 טיולים בתקופת "הקורונה".
יובהר ויודגש כי כל עוד מדינת היעד מקבלת תיירים ומתקיימות טיסות למדינת היעד,
הטיולים ייצאו כסדרם.

דמי הביטול כמפורט לעיל, יהיו תקפים גם במקרים בהם הנוסע יחלה בקורונה ו/או תחול
עליו חובת בידוד וכן גם במקרים בהם תהא חובת בידוד לנכנסים לישראל, ו"משבר
הקורונה" לא יהווה עילה לפטור מדמי ביטול. 
על הנוסע חלה חובה להצטייד (מוקדם ככל הניתן) על חשבונו, בפוליסת ביטוח
נסיעות לחו"ל, הכוללת גם סעיף קורונה. סעיף זה הוא חובה.
רימון ממליצה לכל נוסעיה לרכוש גם ביטוח המכסה כל הכיסויים המקובלים
וההרחבות המוצעות ע"י חברות הביטוח (לרבות הטסה רפואית) וכן ביטוח נגד
ביטול מכל סיבה שהיא
המכסה את כל העלויות והנזקים העלולים להיגרם בטיול, לרבות
עקב ביטול ו/או הפסקת ו/או קיצור הטיול ו/או שינויים בו, ורימון לא תהיה אחראית
כלפי הנוסע (או חברת הביטוח שלו), בכל אופן שהוא, בקשר לכל עלות ו/או נזק (לרבות
חובת הנוסע לשלם דמי ביטול) בקשר לעניינים כאלה. 

ההתנהלות בטיסות ובמדינות היעד תהנה בכפוף להוראות שיחולו באותה עת לגבי טיסות
ו/או שהות במדינת היעד (חובת חבישת מסיכות, שמירת מרחק וכו').
חלה חובה על הנוסע לנהוג ולציית לחוקים ולהחלטות חברות התעופה והרשויות המקומיות.
על הנוסע חלה החובה לבדוק עוד בטרם הרשמתו לטיול את תנאי הטיסות והכניסה למדינת היעד והשהות בה וזאת באמצעות אתר משרד החוץ הבריאות ורשות שדות התעופה וכו'.
כל מדינה ותנאיה השונים.
 

יובהר כי הנחיות הקורונה משתנות ממדינה למדינה ומחברת תעופה לחברת תעופה וכן משתנות מעת לעת ולכן חלה החובה על הנוסע בטרם נסיעתו להתעדכן

ולפעול עפ"י ההנחיות התקפות לאותו מועד.

 יודגש כי רימון לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם לנוסע בעקבות אי השתתפותו בטיול או בעקבות מגבלות שונות שיחולו על הנוסע.

 

מסמכים

על הנוסע להצטייד בדרכון תקין , בר תוקף ל-6 חודשים לפחות (תוקף של לפחות 6 חודשים מעבר ליום האחרון של הטיול), ובו לפחות 3 דפים ריקים רצופים ולא לבצע כל שינוי בדרכון מרגע ההרשמה לטיול.

על נוסע הנוסע עם דרכון זר מוטלת האחריות לבדוק את תנאי הכניסה למדינה/מדינות הטיול וכל מידע אחר העשוי להיות רלבנטי לו.
כל המידע מתייחס לבעלי דרכון ישראלי בלבד. נציגי המכירות אינם מוסמכים במסירת מידע המתייחס לבעלי דרכון שאינו ישראלי אלא אם מידע כזה ניתן לנוסע בכתב במסמך רשמי חתום ע"י ההנהלה הראשית של המארגנים ובו נרשמה במפורש התייחסות לבעלי דרכון זר.

אי קבלת אשרת כניסה אינה מהווה עילה לביטול עסקה ע"י הנוסע ואינה מזכה את הנוסע בהחזר כספי מעבר לאמור בתנאי דמי ביטול לאדם לעיל.

השגת אשרות כניסה – באחריותו בלעדית של הנוסע ו/או סוכן נסיעות מטעמו (למען הסר ספק, במקרה שהנוסע הזמין את הטיול באמצעות סוכן נסיעות ומבקש ממנו לטפל גם בהשגת אשרה, אין למארגנים אחריות כלשהי בקשר לכך). זאת למעט אשרה למרוקו, אותה יש להנפיק בעזרת המארגנים, באשר הטיפול באשרה זו הוא קבוצתי או שמתבצע בחו"ל, או אם נכתב במפורש בפרטי טיול מסוים כי בטיול המסוים האמור אחראים המארגנים להשגת אשרת כניסה (אך גם במקרים כאלה אחריות המארגנים תהיה לגבי השגת אשרת כניסה לבעלי דרכון ישראלי בלבד).

השתתפות בטיול

המארגנים רשאים לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל נוסע אשר על פי שיקול דעתם אינו מתאים להימנות בין משתתפי הטיול ללא כל צורך לנמק עמדתם. המארגנים רשאים להפסיק השתתפות נוסע בטיול כאשר יש בהשתתפותו משום פגיעה או הפרעה למהלכו התקין של הטיול, על פי שקול דעתם ולא על פי שקול דעת של כל אדם אחר. המארגנים יחזירו לנוסע את ההחזרים שיקבלו בפועל מהספקים המקומיים בגין אותם שירותים שהנוסע לא קיבל, ככל שיקבלו החזרים כאלה, ואותם בלבד.
באחריות הנוסע לעדכן את המארגנים בעת ההרשמה, בכתב, על כל בעיה רפואית או קושי פיזי או כל עניין אחר, העלולים להוות בעיה או מכשול עבורו לרבות מכשול אפשרי לניהול התקין והשוטף של הטיול.

 
גילאי המשתתפים

הטיולים המפורסמים בחוברת זו פתוחים להרשמה לקהל הרחב. לא תהיה לנוסע תלונה ו/או הערה בנושא גילאי המטיילים ו/או כישוריהם ו/או מצב בריאותם. טיולים התחומים בקבוצות גיל הינם בבחינת המלצה בלבד. המארגנים לא יוודאו התאמת הגיל ולא תתקבלנה טענות של נוסע על חריגה מהגבלת הגיל. כך גם בטיולי משפחות לבני/בנות מצווה המיועדים לגילאי 11-14 ומלוויהם, יתכנו מקרים של צרוף אחים/אחיות של בני/בנות המצווה.

 
נוסע בודד

לנוסע בודד מומלץ להזמין חדר ליחיד (בתוספת תשלום). לא ניתן להבטיח מציאת שותף לחדר. נוסע בודד אשר לא יימצא לו שותף לחדר, או שנמצא לו שותף לחדר ולפני היציאה שותפו לחדר ביטל טיולו, או שלא יהיה מעוניין בשותף שימצא לו, יחויב בתוספת ליחיד בחדר. לא ניתן לוודא התאמה בין נוסע לשותפו לחדר ולא תתקבלנה טענות של נוסע על אי התאמה של שותפו לחדר.

 
החזרים וביטוח

סוכני הנסיעות, המארגנים, נציגיהם, מלווה הקבוצה או כל אחד אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לכל סטייה מהתנאים הנוכחיים. רק מסמך רשמי בכתב חתום ע"י ההנהלה הראשית של המארגנים יחייב את המארגנים. בכל מקרה לאחר יציאת הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים עבור כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע, לרבות טיסות, ארוחות שלא נוצלו, בתי המלון, כניסה לאתרים וכיו"ב.

עקב סכומם הגבוה של דמי הביטול, על הנוסע להצטייד (מיד עם ביצוע ההרשמה לטיול), על חשבונו, בפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל, הכוללת את כל הכיסויים המקובלים וההרחבות המוצעות ע"י חברות הביטוח (לרבות הטסה רפואית) וגם ביטוח נגד ביטול מכל סיבה שהיא ומכסה את כל העלויות והנזקים העלולים להיגרם בטיול לרבות עקב ביטול ו/או הפסקת ו/או קיצור הטיול. 

מובהר ומודגש בזאת כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין ביטול/הפסקת/קיצור טיול, לרבות עקב מוות, מחלה, פציעה, מצב רפואי, של הנוסע או של בן משפחה הקרוב אליו, או סיבה אחרת כלשהי, והמארגנים חוזרים ומדגישים שעל הנוסע לבטח עצמו, בביטוח נרחב לרבות כיסוי במקרה של תאונות דרכים בחו"ל, תאונות אחרות, ספורט אתגרי ומגוון פעילויות במסלול הטיול כגון שייט, נסיעה ברכבי שטח, פעילויות קנופי, הליכות בשטח ובדרכים לא סלולות וכיוצ"ב, המכסה גם את כל הנזקים והאירועים המתוארים לעיל.

 
תחבורה

בטיולים המפורסמים בחוברת זו יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס עם נהג לביצוע תכנית הסיורים והטיולים השונים כפי שפורטו במסלול כל סיור וטיול. במקומות בהם צוין כי האוטובוס הינו ממוזג אויר, אין המארגנים מתחייבים שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת בתנאי חום קשים.

תפעול האוטובוס כפוף לחוקים המקומיים של המדינות השונות ועל פיהם לדוגמא אסורה הפעלת המזגן כל עוד האוטובוס אינו בתנועה. על הנהג חלה חובת מנוחה על פי החוקים הקשורים לימי ושעות המנוחה בכל מדינה.

 
בתי מלון

המארגנים מציעים מגוון רחב של בתי מלון במסגרת הטיולים, חלקם במרכזי הערים וחלקם מחוץ לערים. במקרה של אכסון מחוץ למרכז העיר יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס לבצוע תכנית הטיול. האכסון בבתי מלון יהיה בחדרים זוגיים עם שירותים צמודים ובהם מיטה זוגית או 2 מיטות נפרדות על פי הקיים בבית המלון. המארגנים אינם מתחייבים לסוג מסוים של חדר לנוסע או לחדרים סמוכים למשפחות/חברים הנוסעים יחדיו. יתכנו חדרים מסוג "קומבי", דהיינו מיטה אחת ועוד ספה הנפתחת למיטה. נוסע המעוניין בחדר ליחיד, חייב להזמין זאת מראש בארץ, תמורת תשלום נוסף. אין המארגנים מתחייבים לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שיבקש זאת. במקרה של הזמנת חדר ל-3 איש או יותר, תיתכן אפשרות שבמקרה כזה תוכנס מיטה או מיטות נוספות לחדר זוגי, יתכן מיטה/מיטות מתקפלת/מתקפלות. אין המארגנים מתחייבים לספק חדר מיוחד וגדול יותר מחדר זוגי במקרה כזה.
באזורי פארקי טבע לאומיים אכסון עשוי להיות בלודג'ים ו/או מוטלים ו/או אכסניות כפריות.

בטיולי משפחות חדר לשלושה הוא בד"כ חדר זוגי שבו ספה נפתחת או שנוספה אליו מיטה נוספת, לעתים מתקפלת. חדר לארבעה יהיה חדר ובו שתי מיטות זוגיות או חדר זוגי אליו תוכנסנה שתי מיטות נוספות (מתקפלות או ספה נפתחת זוגית). למשפחות עם 3 בוגרים + ילד מומלץ להזמין 2 חדרים נפרדים (ולא חדר אחד). במקרים בהם תתאכסן משפחה אחת ב-2 חדרים, יבקשו המארגנים חדרים צמודים (ללא התחייבות לספק זאת וללא התחייבות לדלת מקשרת).

בתי המלון יהיו בהתאם לרמה או רמה דומה לאלו המפורסמים בפרטי כל טיול וטיול. חלוקת החדרים מתבצעת ע"י בתי המלון ואין הדבר בשליטת המארגנים. יתכנו מקרים בהם יקבלו נוסעים חדרים פחות טובים מהרמה הכללית של בית המלון או מחדרים שקיבלו מטיילים אחרים. אין אפשרות להבטיח קומה מסוימת, או אגף מסוים, או חדר מסוים.

חדר לבודד יתכן שיהיה קטן יותר מחדר לזוג.

בארה"ב הנוהג הוא שבתי המלון מספקים חדר בעל שתי מיטות בלבד או מיטה זוגית אחת. משפחה בת 3-4 נפשות המבקשת חדר אחד תתאכסן בחדר אחד בן שתי מיטות כמוסבר לעיל, לפחות אחת מהן מיטה זוגית, ולא תוכנס מיטה נוספת לחדר.

במקומות רבים בעולם נהוג לכבות את מזגני האוויר לאחר שעה מסוימת בלילה והמזגן אינו פועל כל הלילה. גם כאן אין למארגנים שליטה ו/או יכולת להשפיע בעניין. בתי המלון מוזמנים זמן רב מראש ואולם, בתקופת תערוכות, ירידים, אירועים מיוחדים וכנסים בערים השונות, תיתכן לינה מחוץ לעיר ו/או בעיר סמוכה, תוך שמירה על ביצוע מלא של תכנית הטיול הכלולה במחיר.

בטיולים המסומנים בכוכבית והמשנים מקום לינתם יתכנו שינויים במסלול הטיול הנובעים מן האמור ועל פי שיקול דעת המארגנים.

מיזוג אוויר – ביעדים מסוימים, בעיקר במרכז וצפון אירופה, ביעדים כמו סקנדינביה, סלובניה, שווייץ, אוסטריה, גרמניה, רומניה, גאורגיה, ארמניה ועוד, אין המארגנים מתחייבים למיזוג אוויר בבתי המלון באזורים אלו.

רשימת בתי המלון תימסר לנוסעים טרם יציאת הקבוצה מהארץ. עם זאת יתכנו שינויים של הרגע האחרון, בעיקר בעונה, מסיבות שאין למארגנים שליטה עליהן ואין המארגנים מתחייבים שלא יהיו שינויים כאלה גם לאחר צאת הקבוצה מהארץ.

 

נזקים

נזקים שיגרמו ע"י הנוסעים לחדר המלון ו/או לאוטובוס ו/או לכל גורם אחר, בגין מעשי ו/או מחדלי ו/או רשלנות הנוסע ובמידה ונותן השירות (בית המלון ו/או חברת האוטובוס ו/או כל גורם אחר) ידרוש את עלות התיקון, מתחייב הנוסע לשלם סכום זה ישירות לנותן השירות. במידה ולא שילם זאת הנוסע, המארגנים רשאים לגבות זאת מהנוסע ויעבירו הכספים שנגבו ישירות לנותן השירות עפ"י העלות הנדרשת ע"י נותן השירות. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות הנוסע לפי כל דין.

 
נוסע קטין – ליווי ואישורים נדרשים

נוסע מבוגר המלווה או טס עם ילד שאיננו ילדו שלו, ואפילו וקיימת שייכות משפחתית, יהיה חייב המבוגר להציג בדלפקי חברות התעופה ובביקורת הגבולות מסמך נוטריוני המאשר, כי הורי הילד יודעים ומאשרים את הליווי או הטסת הילד עם הנוסע, וכן לחתום על טופס משמורת זמניתTEMPORARY GUARDIAN . ללא אישור נוטריוני זה לא יתקבלו הנוסע והילד לטיסה. לצורך העניין מבוגר הינו נוסע מעל גיל 18. לא יתקבלו נוסעים קטינים ללא ליווי מבוגר. למעוניינים תינתן הפניה לנוטריון לטיפול הנ"ל (המארגנים אינם אחראים באופן כלשהו בכל הקשור בכך, לרבות אינם אחראים לוודא כי לנוסע אישור מתאים כאמור).

 
מלווה הקבוצה

מלווה הקבוצה הינו איש קשר בין המארגנים לנוסעים, וישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה משך כל ימי הטיול. במסגרת תפקידו יטפל המלווה בין היתר בארגון הסידורים השונים הקשורים בניהולו התקין של הטיול. יתכנו מקרים בהם המלווה אשר יהיה אחראי לקבוצה ימתין בחו"ל ואילו בנמל התעופה בארץ יטפל בקבוצה נציג מיוחד מטעם המארגנים, אשר ידאג לסידורים השונים בנמל התעופה. כמו כן, במקרים מסוימים יתכן והמלווה יאלץ להיפרד מהקבוצה בחו"ל, ובמקרה זה יועמד לרשות הקבוצה נציג מקומי.

המארגנים אינם מתחייבים על שיבוצי מדריכים מסוימים לטיולים השונים והשיבוצים הקיימים ו/או המפורסמים כפופים לשינויים לפי שיקול דעתם.

כל נוסע מבוגר אחראי על ילד/ילדים שנרשמו איתו לטיול.

מובהר בזאת כי מלווה הקבוצה אינו צריך ואינו אחראי לטיפול ושמירה אישית על ילד והאחריות לילד הינה על המבוגר שנרשם עימו.

 
נזקים – ביטוח

אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק אחר ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו, או שהוא עלול לגרום, במהלך הטיול, לרבות עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז הוצאות רפואיות וכיו"ב.

המארגנים מדגישים שוב כי מומלץ לנוסע לבטח עצמו בביטוח נרחב ככל האפשר.
המארגנים לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם עקב תאונת דרכים בחו"ל אלא במקרה בו יוכח שהמארגנים התרשלו. אין למארגנים אחריות שילוחית לנהגי אוטובוס, ג'יפים וכדומה.
אין חברת ביטוח בארץ שמבטחת את המארגנים בגין תאונות דרכים בחו"ל.
במקרה הצורך המארגנים יסייעו בידי הנוסע, כמיטב יכולתם ובמידת הסבירות, בתביעות הנוסע כלפי מי שהתרשלו כלפיו.

המארגנים מודיעים בזאת מפורשות, והנוסע מאשר ומסכים, כי המארגנים פועלים בארגון הטיולים כמתווכים בין הנוסע לבין נותני השירותים המבצעים את תכניות הטיול ובכלל זאת חברות תעופה, תחבורה, ספנות, בתי מלון, מסעדות וכיו"ב, ולפיכך אין המארגנים אחראים בכל אופן וצורה שהיא לתקלות, שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם עקב אי ביצוע או ביצוע לקוי או חלקי של הטיולים המפורסמים בחוברת זו וכיו"ב, על ידי נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם. זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את נותני השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו לו עקב מעשה או מחדל של אותם נותני השירותים.

 
כלכלה

בכל הטיולים פורטו מספר וסוגי הארוחות אשר יינתנו במקומות השונים ואשר כלולות במחיר הטיול. המארגנים מסבים בזאת תשומת לב הנוסעים לנושא הארוחות וארוחות מיוחדות. תפריט הארוחות נקבע מראש. רמת הארוחות שונה ממקום למקום, כך גם סוג האוכל, טעמו, גיוונו, כמויות ואופן הגשתו.

 
ארוחות בוקר, צהריים וערב

ארוחות הבוקר הן קונטיננטליות (למעט ביעדים בהם צוין שארוחות הבוקר הן ,Buffet מזנון חופשי, אמריקאיות ו/או כל סוג אחר של ארוחות בוקר כמפורט בתכנית הטיול).
ארוחות הבוקר, כמו גם ארוחות הצהריים ו/או הערב, יכולות להינתן במסעדת המלון, ו/או באולם מיוחד במלון המשמש לצורך זה קבוצות בטיולים מאורגנים בלבד ו/או במסעדות מקומיות מחוץ למלון.

ארוחות הבוקר בחו"ל, כולל בופה, בד"כ אינן כוללות ירקות ואינן עומדות בסטנדרטים של ארוחות הבוקר הישראליות במגוון ובשפע שלהן.

ארוחות הבוקר, הצהריים ו/או הערב יהיו בתפריט קבוע מראש (ללא אפשרויות לשינויים), ו/או בסגנון מזנון ו/או בסגנון מזנון חופשי.

ארוחות המזנון ו/או המזנון החופשי הינן ארוחות המוגשות כמזנון ואינן ארוחות של "אכול כפי יכולתך".

 
ארוחות בטיסות

ארוחות בטיסות תסופקנה בכפוף למדיניות ותנאי חברות התעופה. בטיסות רבות (שכר או סדירות) אין ארוחות כלל, בחלקן מוגש כריך בלבד ובחלקן ניתן לרכוש ארוחה קלה בתשלום במטוס עצמו. ניתן לבדוק בעת ההרשמה האם ארוחות כלולות בטיסות ואם כן, מה סוג הארוחה. המארגנים אינם אחראים בכל הקשור לארוחות בטיסות בכל אופן שהוא.

 
ארוחות צמחוניות

ארוחות צמחוניות כוללות לרוב סלט חסה, ביצים או תפוחי אדמה וכיו"ב. לא תמיד ניתן לקבל דגים ו/או תחליפי בשר כנהוג בארץ ולעיתים הדבר כרוך בתשלום נוסף ישירות לבית המלון.

 
ארוחות מיוחדות בטיול

ניתן להזמין ארוחות מיוחדות (צמחוני וכו', אך לא מזון כשר) אך ורק מראש ובכפוף לאישור בכתב מטעם המארגנים, בזמן ההרשמה, אולם אין המארגנים מתחייבים לספק אוכל מיוחד כזה. למען הסר כל ספק, המארגנים אינם מתחייבים לספק כל בקשה מיוחדת של הנוסעים הנוגעת למזון מסוים כגון צמחונות/טבעונות/רגישות לגלוטן/דיאבטי וכו', גם אם ניתן אישור בכתב כנ"ל מטעם המארגנים. בקשות לאוכל מיוחד אשר הובאו לידיעת המארגנים וניתן לגביהן אישור בכתב כנ"ל יועברו לחברת התעופה ולנותני השירותים בחו"ל, והאחריות לאספקתו מוטלת על חברת התעופה ונותני השירותים בחו"ל בלבד.
המארגנים אינם אחראים בכל הקשור לארוחות מיוחדות בכל אופן שהוא.

 
מנין ימי הטיול

במניין ימי הטיול שבפרטי כל טיול נכללים יום היציאה ויום החזרה גם אם בימים אלו לא נכללת תכנית סיורים. המארגנים מודיעים כי הם קשורים במועדי טיסות של חברות התעופה. המארגנים אינם אחראים בגין טיסות, לרבות טיסות היוצאות בשעות אחה"צ או הערב ו/או טיסות החוזרות ארצה בשעות הבוקר. ימי הטיול נמנים מעת יציאת הקבוצה מהארץ ועד לשובה. במקרה של שינוי תאריך יציאת הטיול או חזרתו המחייב תוספת לילות בחו"ל, תחול תוספת זו על הנוסע.

 
קיצור או הארכת ימי הטיול

יתכנו מקרים שעקב אילוצי טיסות או אחרים יוארך הטיול או יקוצר. במקרים אלו יינתן זיכוי בסך 40$-80$ לכל לילה בלתי מנוצל ולחילופין תיגבה תוספת בסך 40$-80$ לכל לילה נוסף.

 
תכנית הטיול

קיימת אפשרות שטיול מסוים ישתלב במסלולו של טיול אחר. הטיולים ימוזגו אם מספר המשתתפים לא יאפשר יציאה עצמאית של הטיול. המסלול והשירותים לא ישתנו מהותית כתוצאה מהשילוב.

 
תופעות טבע ואחרות חריגות

המארגנים לא יהיו אחראים במקרים של כוח עליון ותופעות טבע חריגות (לרבות שיטפונות, רעידות אדמה, שלג, ערפל וכד') ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטתם (לרבות הפגנות ומהומות מקומיות, מגפות, הפסקות חשמל וכד'), העלולות לגרום לשינוי ו/או ביטול כלשהו של ביקור באתר ו/או שינוי במסלול ו/או בפרטי הטיול המתוכנן ו/או ביטול הטיול, אשר יעשו על פי שיקול דעתם הבלעדי של המארגנים. במקרים בהם המארגנים יקבלו בפועל זיכוי כספי מהספקים בגין אירוע כאמור, יועבר זיכוי זה לנוסע. לא תהיינה לנוסע כל טענה בקשר עם האמור לעיל ו/או זכות להחזר כלשהו מעבר להעברת זיכוי כאמור לעיל. האמור לעיל חל במקרים האמורים לעיל וגובר על כל הוראה אחרת בענייני שינויים וביטולים.

 
טיסות

הטיסות מבוצעות ע"י חברות תעופה סדירות ו/או בטיסות שכר ו/או בטיסות בתנאי חכירה מיוחדים ואולם לא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים הטיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה, כמו גם בחזרתה. יתכנו מקרים חריגים, בהם עקב הרשמת יתר לטיסה ע"י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים), יאלצו נוסע בודד או חלק מהקבוצה לטוס בטיסה שונה מזו של שאר חברי הקבוצה. כל שינוי ו/או מעשה ו/או מחדל הקשור בחברת התעופה, לרבות איחורים, אובדן מזוודות, מועדי טיסה, מועדי טיסות המשך, מסלול טיסה וכדומה, לא יהווה עילה לתביעה כנגד המארגנים. במקרים אלו האחריות כולה היא של חברות התעופה והמארגנים יהיו פטורים מכל פיצוי ו/או אחריות בגין שינוי ו/או מעשה ו/או מחדל שכזה. המארגנים אינם אחראים לאיחורים בהמראות ונחיתות של מטוסים וכן לביטולי טיסות. אלו באחריות חברות התעופה.

המארגנים אינם אחראים על החלפת חברת תעופה, לחכירת מטוסים ואין באחריותם לעדכן זאת מראש.

שינוי בלוח הטיסות המתוכננות, אשר יבוצע על ידי חברות התעופה, עלול להביא לשינוי אורך הטיול ולשינויים במסלול. תוספות למחיר הטיול הנובעות מכך יכוסו ע"י הנוסעים. הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר. מועדי יציאת הטיול יכולים להשתנות גם במספר ימים וזאת עקב  אילוצי טיסות. ההטסה בטיולים מתבצעת בין היתר גם בחברות תעופה זרות החברות ביאט"א וגם בחברות שכר. למארגנים הזכות לשנות את חברת התעופה אשר פורסמה כחברה המטיסה את הנוסעים וזאת עקב אילוצים שאינם תלויים במארגנים ואין באחריותם לעדכן זאת מראש.
תנאי הטסת מטען בטיסות (לרבות גודל ומשקל) נקבעים ע"י חברות התעופה וכפופים לשינויים, על כן על הנוסעים לוודא את התנאים טרם היציאה.
הושבה בטיסות –  להבדיל מנוסע פרטי בו יכול הסוכן לבחור מקומות ישיבה עבור הנוסע (בין אם בתשלום או ללא תשלום) , בהטסת קבוצות במקרים רבים לא ניתן לעשות הושבה בטיסות עבור הנוסעים בטיול, והמארגנים אינם מתחייבים למקום ישיבה מסוים לנוסע

טיסות פנים יתכנו מקרים בהם טיסות הפנים בטיולים השונים לא יתבצעו בטיסות ישירות אלא דרך יעדי ביניים.

ראה תנאים נוספים בפרקים "המחירים כוללים" ו-"המחירים אינם כוללים".

 
עישון

בזמן נסיעה באוטובוס לא יותר העישון. יערכו הפסקות לפרקי זמן מתאימים למעשנים. העישון בבתי המלון ובטיסות אסור בהחלט ונוסעים אשר יעשנו יהיו כפופים לקנסות כספיים. כרטיס האשראי של הנוסע יועמד כביטחון לרשות בתי המלון בעת תהליך קבלת החדרים.

חיסונים

חיסונים ומידע בעניין חיסונים הם באחריות הנוסע. על הנוסע לבדוק ולעיין באתר משרד הבריאות – www.health.gov.il – כמו גם בקופת החולים בה חבר הנוסע.

 
כללי

טיולים ואירועים המתוארים ומוצעים בפרסומי המארגנים מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי המארגנים, כל זאת בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של המארגנים, לרבות לצורך רווחת הנוסעים, ובהתאם לנסיבות. שינויים כאמור כוללים שינויים ב – תאריכים, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, אי ביצוע פרטי התכנית, ארגון אירועים חליפיים, או כאלו אשר אינם כלולים בתכנית וכיו"ב. פרוט תכניות הטיולים והאירועים מהווה מידע ותכנית מסגרת בקשר למסלול הטיול, אתרי הביקור, סוגי הבילוי, האפשרויות, המועדים המתוכננים לביצועם, כשכל אלו כפופים לשינויים אפשריים כאמור.
סוכן נסיעות, ככל שמעורב כזה, הינו שליחו של הנוסע לכל דבר ועניין.
אין המארגנים אחראים למידע שלא נמסר על ידם בכתב או הסותר את האמור לעיל ולהלן.

 
חילוקי דעות

מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של נוסע במשרד נסיעות ו/או אצל סוכן נסיעות כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי משרד נסיעות/סוכן נסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד המארגנים בין אם תוגש התביעה נגד המארגנים לבדם ובין אם תוגש גם נגד משרד נסיעות/סוכן נסיעות שאצלו נרשם הנוסע, תהא סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

.

 
חיובים, זיכויים והחזרים וחיוב כ"א

החזרים וזיכויים יכולים להינתן אך ורק בארץ, באמצעות סוכן הנסיעות של הנוסע, ובכפוף לתנאים המפורטים לעיל. מודגש שוב כי מלווה הקבוצה אינו מוסמך להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם, כגון: אי ניצול שירותים לאחר תחילת הטיול.
במידה ו- 14 ימים טרם ליציאת הטיול, לא הסדיר הנוסע את יתרת התשלום, יהיו רשאים המארגנים לחייב את כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר להם הנוסע בעת הרשמתו או שאת פרטיו מסר להם בהמשך, והנוסע מאשר מראש ביצוע חיוב כאמור. במקרה בו הנוסע מחויב לשלם למארגנים סכום כלשהו אותו טרם שילם, לרבות דמי ביטול ו/או סכום אחר כלשהו האמור לעיל במסמך זה או להלן במסמך זה וגם אם מדובר בסכום לא קצוב, רשאים המארגנים לחייב את כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר להם הנוסע בעת הרשמתו או שאת פרטיו מסר להם בהמשך, והנוסע מאשר מראש ביצוע חיוב כאמור.

 
ביטול יציאה

ביטול יזום של טיול ע"י המארגנים, הנובע בעיקר (אך לא רק) ממספר מועט של נרשמים, יתאפשר עד 15 יום לפני יציאת הטיול ולא תהיה לנוסע כל טענה ו/או תביעה. במקרה זה יוחזר לנוסע מלוא הסכומים ששילם למארגנים עבור הטיול עד אותו מועד. עסקאות בכרטיסי אשראי יוחזרו על פי התנהלות חברות האשראי.

 
עצם הרשמתו של נוסע לטיול כלשהו, או תשלום מקדמה, או השתתפות בטיול ו/או בחלק ממנו, מהווה את הסכמת הנוסע לכל התנאים והמידע שלעיל, לרבות התנאים המפורטים בפרקים "המחירים כוללים" ו-"המחירים אינם כוללים".
 
מופעל ע"י בעל רישיון מס' נ-281 שניתן ע"י משרד התיירות.
 
 
רימון טיולים בע"מ

ח.פ. 520041542
דרך מנחם בגין 82, קומה 1, תל אביב
info@rimon-tours.co.il
03-5260000

 

 

צור קשר

מלא פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו וקבלו לפני כולם הצעות לטיולים החדשים והמרתקים ביותר.