תנאים כללים – חבילות נופש

תנאים כלליים
לחבילות  אירופה

תנאים ומידע כללי

החבילות המוצעות ע"י רימון טיולים בע"מ (להלן: "המארגנים"), מוצעות לציבור בתנאים המפורטים להלן, לרבות התנאים המפורטים בפרקים "המחירים כוללים" ו-"המחירים אינם כוללים" ועצם ביצוע הזמנת חבילה ע"י הנוסע או מי מטעמו, מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלו. השימוש בלשון זכר הוא לצורך הנוחות בלבד.

ביטולים ודמי ביטול לכל נוסע

דרכי התקשרות לביטול עסקה-
בדואר רשום אל: רימון טיולים, דרך מנחם בגין 82, בית אופקים, קומה 1, תל אביב, 6713829
בטלפון: 03-5260000
ישירות במשרדנו: רימון טיולים, דרך מנחם בגין 82, בית אופקים, קומה 1, תל אביב
במייל: tours.co.il-info@rimon
דמי ביטול לכל נוסע:
ביטול פחות מ-30 ימים ועד 22 ימים לפני היציאה – 25% ממחיר הטיול.
ביטול פחות מ-22 ימים ועד 15 ימים לפני היציאה – 50% ממחיר הטיול.
ביטול פחות מ-15 ימים ועד 8 ימים לפני היציאה – 75% ממחיר הטיול.
ביטול פחות מ-8 ימים לפני היציאה – דמי ביטול מלאים (100%).
נוסע שיעבור מחבילה לחבילה פחות מ-30 ימים לפני היציאה, יחויב בדמי ביטול המפורטים לעיל, כאילו ביטל את הזמנת החבילה, בנוסף לתשלום עבור החבילה החדשה.
המארגנים רשאים לגבות את דמי הביטול מאמצעי התשלום שמסר הנוסע בעת הזמנת החבילה, או בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתם.
כתאריך הביטול יראו רק את היום שבו מתקבלת הודעת הביטול בכתב במשרד המארגנים.
במקרים בהם חל חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ומדובר בעסקת מכר מרחוק:
ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם ובתנאי שמועד ביטול העסקה יחול עד שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בהודעת ביטול לא די לציין את מספר ההזמנה/עסקה, יש לציין את שם ומספר הזהות של הצרכן. אם ההודעה נמסרת בע"פ יש למסור גם את מספר הטלפון שמסר הצרכן בעת ביצוע ההזמנה. כאשר הצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית, ובתנאי שמועד ביטול העסקה יחול עד שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. דמי הביטול במקרים כנ"ל 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם (פר נוסע). הגדרות המונחים בפסקה זו הן כאמור בחוק הגנת הצרכן.

מחיר שרותי הקרקע, טיסות, מיסים והיטלים

מחירי הטיולים מבוססים על שערי מטבעות, מיסים, מחירי טיסות, תוספות דלק ומחיר שרותי קרקע הנכונים ליום הדפסת החוברת. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשנות את המחירים בהתאם לשינויים במרכיבים אלו. מחיר הטיול הקובע הינו המחיר שנמסר למבצע ההזמנה ביום ביצוע ההזמנה בפועל. כל המחירים ניתנים לשינוי על ידי החברה וזאת עד לקבלת אישור בכתב לביצוע ההזמנה. המחירים הנקובים במט"ח מפורטים בכל עסקה ספציפית והם ישולמו על פי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום, כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל.

מסמכים

על הנוסע להצטייד בדרכון בר תוקף ל-6 חודשים לפחות (תוקף של לפחות 6 חודשים מעבר ליום האחרון של השהייה בחו"ל), ובו לפחות 3 דפים ריקים רצופים ולא לבצע כל שינוי בדרכון מרגע ביצוע ההזמנה.
על נוסע הנוסע עם דרכון זר מוטלת האחריות לבדוק את תנאי הכניסה למדינה/מדינות הטיול וכל מידע אחר העשוי להיות רלבנטי לו. כל המידע מתייחס לבעלי דרכון ישראלי בלבד. נציגי המכירות אינם מוסמכים במסירת מידע המתייחס לבעלי דרכון שאינו ישראלי אלא אם מידע כזה ניתן לנוסע בכתב במסמך רשמי חתום ע"י ההנהלה הראשית של המארגנים ובו נרשמה במפורש התייחסות לבעלי דרכון זר.
אי קבלת אשרת כניסה אינה מהווה עילה לביטול עסקה ע"י הנוסע ואינה מזכה את הנוסע בהחזר כספי מעבר לאמור בתנאי דמי ביטול לאדם לעיל.
השגת אשרות כניסה -באחריותו בלעדית של הנוסע ו/או סוכן נסיעות מטעמו (למען הסר ספק, במקרה שהנוסע הזמין את החבילה באמצעות סוכן נסיעות ומבקש ממנו לטפל גם בהשגת אשרה, אין למארגנים אחריות כלשהי בקשר לכך).

החזרים וביטוח

סוכני הנסיעות, המארגנים, נציגיהם או כל אחד אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לכל סטייה מהתנאים הנוכחיים. רק מסמך רשמי בכתב חתום ע"י ההנהלה הראשית של המארגנים יחייב את המארגנים. בכל מקרה לאחר יציאת הנוסע מהארץ לא יוחזרו כספים עבור שירותים שלא נוצלו, לרבות טיסות, בתי המלון, השכרת רכב, כניסה לאתרים, ארוחות וכיו"ב.
עקב סכומם הגבוה של דמי הביטול, על הנוסע להצטייד (מיד עם ביצוע הזמנת החבילה), על חשבונו, בפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל, הכוללת את כל הכיסויים המקובלים וההרחבות המוצעות ע"י חברות הביטוח (לרבות הטסה רפואית) וגם ביטוח נגד ביטול מכל סיבה שהיא ומכסה את כל העלויות והנזקים העלולים להיגרם במהלך נסיעתו לרבות עקב ביטול ו/או הפסקת ו/או קיצור הנסיעה.
מובהר ומודגש בזאת כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין ביטול/הפסקת/קיצור הנסיעה, לרבות עקב מוות, מחלה, פציעה, מצב רפואי, של הנוסע או של בן משפחה הקרוב אליו, או סיבה אחרת כלשהי, והמארגנים חוזרים ומדגישים שעל הנוסע לבטח עצמו, בביטוח נרחב לרבות כיסוי במקרה של תאונות דרכים בחו"ל, תאונות אחרות, ספורט אתגרי ומגוון פעילויות כגון שייט, נסיעה ברכבי שטח, פעילויות קנופי, הליכות בשטח ובדרכים לא סלולות וכיוצ"ב, המכסה גם את כל הנזקים והאירועים המתוארים לעיל.

נזקים

נזקים שיגרמו ע"י הנוסעים לחדר המלון ו/או לרכב השכור ו/או לכל גורם אחר, בגין מעשי ו/או מחדלי ו/או רשלנות הנוסע ובמידה ונותן השירות (בית המלון ו/או חברת ההשכרה ו/או כל גורם אחר) ידרוש את עלות התיקון, מתחייב הנוסע לשלם סכום זה ישירות לנותן השירות. במידה ולא שילם זאת הנוסע, המארגנים רשאים לגבות זאת מהנוסע ויעבירו הכספים שנגבו ישירות לנותן השירות עפ"י העלות הנדרשת ע"י נותן השירות. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות הנוסע לפי כל דין.

נוסע קטין – ליווי ואישורים נדרשים

נוסע מבוגר המלווה או טס עם ילד שאיננו ילדו שלו, ואפילו וקיימת שייכות משפחתית, יהיה חייב המבוגר להציג בדלפקי חברות התעופה ובביקורת הגבולות מסמך נוטריוני המאשר, כי הורי הילד יודעים ומאשרים את הליווי או הטסת הילד עם הנוסע,
וכן לחתום על טופס משמורת זמנית GUARDIAN RARYTEMPO.
ללא אישור נוטריוני זה לא יתקבלו הנוסע והילד לטיסה. לצורך העניין מבוגר הינו נוסע מעל גיל 18. לא יתקבלו נוסעים קטינים ללא ליווי מבוגר. למעוניינים תינתן הפניה לנוטריון לטיפול הנ"ל (המארגנים אינם אחראים באופן כלשהו בכל הקשור בכך, לרבות אינם אחראים לוודא כי לנוסע אישור מתאים כאמור).

נזקים – ביטוח

אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק אחר ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו, או שהוא עלול לגרום, במהלך הטיול, לרבות עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז הוצאות רפואיות וכיו"ב.
המארגנים מדגישים שוב כי מומלץ לנוסע לבטח עצמו בביטוח נרחב ככל האפשר. המארגנים לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם עקב תאונת דרכים בחו"ל.
אין חברת ביטוח בארץ שמבטחת את המארגנים בגין תאונות דרכים בחו"ל. במקרה הצורך המארגנים יסייעו בידי הנוסע, כמיטב יכולתם ובמידת הסבירות, בתביעות הנוסע כלפי מי שהתרשלו כלפיו.
המארגנים מודיעים בזאת מפורשות, והנוסע מאשר ומסכים, כי המארגנים פועלים בארגון החבילות כמתווכים בין הנוסע לבין נותני השירותים ובכלל זאת חברות תעופה, תחבורה, ספנות, בתי מלון, מסעדות וכיו"ב, ולפיכך אין המארגנים אחראים בכל אופן וצורה שהיא לתקלות, שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם על ידי נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם. זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את נותני השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו לו עקב מעשה או מחדל של אותם נותני השירותים.

תופעות טבע ואחרות חריגות

המארגנים לא יהיו אחראים במקרים של כוח עליון ותופעות טבע חריגות (שיטפונות, רעידות אדמה, שלג, ערפל וכד') ו/או נסיבות אחרות (הפגנות ומהומות מקומיות, הפסקות חשמל וכד'), העלולות לגרום לשינוי ו/או ביטול כלשהו. במקרים בהם המארגנים יקבלו בפועל זיכוי כספי מהספקים המקומיים בגין אירוע כאמור, יועבר זיכוי זה לנוסע. לא תהיינה לנוסע כל טענה בקשר עם האמור לעיל, ו/או זכות להחזר כלשהו מעבר להעברת זיכוי כאמור לעיל. האמור לעיל חל במקרים האמורים לעיל וגובר על כל הוראה אחרת בענייני שינויים וביטולים.

טיסות

הטיסות מבוצעות ע"י חברות תעופה סדירות ו/או בטיסות שכר ו/או בטיסות בתנאי חכירה מיוחדים ואולם לא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים הטיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה, כמו גם בחזרתה. יתכנו מקרים חריגים, בהם עקב הרשמת יתר לטיסה ע"י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים), יאלצו נוסע בודד או חלק מקבוצה לטוס בטיסה שונה מזו של שאר חברי הקבוצה. כל שינוי ו/או מעשה ו/או מחדל הקשור בחברת התעופה, לרבות איחורים, אובדן מזוודות, מועדי טיסה, מועדי טיסות המשך, מסלול טיסה וכדומה, לא יהווה עילה לתביעה כנגד המארגנים. במקרים אלו האחריות כולה היא של חברות התעופה והמארגנים יהיו פטורים מכל פיצוי ו/או אחריות בגין שינוי ו/או מעשה ו/או מחדל שכזה. המארגנים אינם אחראים לאיחורים בהמראות ונחיתות של מטוסים וכן לביטולי טיסות. אלו באחריות חברות התעופה.
המארגנים אינם אחראים על החלפת חברת תעופה, לחכירת מטוסים ואין באחריותם לעדכן זאת מראש.
שינוי בלוח הטיסות המתוכננות, אשר יבוצע על ידי חברות התעופה, עלול להביא לשינוי אורך החבילה. תוספות למחיר החבילה הנובעות מכך יכוסו ע"י הנוסעים. הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר. מועדי יציאת הנוסעים יכולים להשתנות גם במספר ימים וזאת עקב אילוצי טיסות. ההטסה מתבצעת בין היתר גם בחברות תעופה זרות החברות ביאט"א וגם בחברות שכר. למארגנים הזכות לשנות את חברת התעופה אשר פורסמה כחברה המטיסה את הנוסעים וזאת עקב אילוצים שאינם תלויים במארגנים ואין באחריותם לעדכן זאת מראש. תנאי הטסת מטען בטיסות (לרבות גודל ומשקל) נקבעים ע"י חברות התעופה וכפופים לשינויים, על כן על הנוסעים לוודא את התנאים טרם היציאה.
מטען בטיסות בינלאומיות – מזוודה אחת (בד"כ במשקל של עד 23 ק"ג / 50 ליברות) ובד"כ גם תיק יד קטן לאדם. תנאי הטסת המטען בטיסות (לרבות גודל ומשקל) נקבעים ע"י חברות התעופה וכפופים לשינויים, על כן על הנוסעים לוודא את התנאים טרם היציאה. עבור מטען עודף, גודל מזוודה
חריג או מזוודה נוספת תגבה חברת התעופה תשלום נוסף ישירות מהנוסע ובהתאם לתנאים הנהוגים אצלה.
הושבה בטיסות – בטיסות רבות אין המארגנים יכולים לבחור מקומות ישיבה עבור הנוסע (בין אם בתשלום או ללא תשלום).המארגנים אינם מתחייבים למקום ישיבה מסוים לנוסע.
ארוחות בטיסות – ארוחות בטיסות תסופקנה בכפוף למדיניות ותנאי חברות התעופה. בטיסות רבות (שכר או סדירות) אין ארוחות כלל, בחלקן מוגש כריך בלבד ובחלקן ניתן לרכוש ארוחה קלה בתשלום במטוס עצמו. ניתן לבדוק בעת ההרשמה האם ארוחות כלולות
בטיסות ואם כן, מה סוג הארוחה. המארגנים אינם אחראים בכל הקשור לארוחות בטיסות בכל אופן שהוא.

בתי מלון

כניסה לחדרים/דירות/וילות בדרך כלל תהיה בין השעות 17:00-14:00 והעזיבה עד השעה 11:00-10:00. על הנוסע לבדוק עם ההגעה את שעת העזיבה המדויקת.
בחלק מבתי המלון ייתכן מצב בו עבור הנוסעים הנוספים תהיה בחדר/דירה/וילה ספה נפתחת ו/או מיטת קומתיים.

השכרת רכב

על הנהג להצטייד ברישיון נהיגה (ישראלי ובינלאומי) בר תוקף של שנה לפחות ובכרטיס אשראי בינ"ל.
ייתכנו מצבים בהזמנת רכבים מסוימים בהם יתבקש הלקוח להציג 2 כרטיסי אשראי בינ"ל.
יש לקחת בחשבון כי בעת איסוף הרכב נתפסת מסגרת אשראי ע"י חברת ההשכרה והיא משוחררת תקופה קצרה לאחר החזרת הרכב.
מובא בזאת לידיעת הלקוח כי הרכב יישמר עבורו עד שעתיים משעת ההגעה. כמו כן על הלקוח לוודא כי לא חלות הגבלות לגביי מסלול הנסיעה אותו הוא מתכנן כגון: כניסה למדינות, מעבר מעבורות ועוד.
ההזמנה המאושרת מתייחסת לקבוצת רכב ולא לסוג הרכב. כל קבוצה מכילה מספר סוגים של כלי רכב הניתנים לשינוי מעת לעת. גיל השוכר -מובא בזאת לידיעת הלקוח, כי נהוג לקבוע גילאי מינימום ומקסימום. הללו משתנים ממדינה למדינה ויש לבררם בעת ביצוע ההזמנה.
שובר ההשכרה -השובר תקף אך ורק לתחנת ההשכרה, תאריך ושעת לקיחת הרכב אשר צוינו על גביו מראש בישראל.
שינויים וביטולים -בגין כל שינוי שיבצע הנוסע יונפק שובר חדש. לא יינתנו החזרים עבור ניצול חלקי של השובר. כיסוי ביטוחי – CDW הנו כיסוי לנזקי הרכב השכור, ו-TP הנו כיסוי נגד גניבת הרכב השכור. בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית למעט במקרים בהם מצוין במפורש כי הביטוח כולל השתתפות עצמית, ו/או ביטוח ביטול/החזר השתתפות עצמית. לתשומת לב הנוסע, הכיסויים אינם מכסים נזק שייגרם למרכב התחתון של הרכב ולצמיגים.
חלק מחברות ההשכרה מציעות מראש ביטוח נוסף.
בכל מקרה של אירוע ביטוחי ייגבו דמי טיפול ע"י חברת ההשכרה בגין כל אירוע.
מובא בזאת לידיעת הנוסע, תחנות ההשכרה מציעות חברות ההשכרה ביטוחים נוספים.
החלטה באם לרכוש ביטוחים נוספים הינה לפי ראות עיניו של הנוסע בלבד ובאחריותו.
בכל מקרה התנאים הקובעים הם התנאים המצורפים ע"י חברת ההשכרה לשובר ההשכרה, וחוזה ההשכרה הנחתם ע"י הלקוח בתחנת ההשכרה.

חיסונים

חיסונים ומידע בעניין חיסונים הם באחריות הנוסע. על הנוסע לבדוק ולעיין באתר משרד הבריאות – www.health.gov.il – כמו גם בקופת החולים בה חבר הנוסע.

חילוקי דעות

מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם ביצוע הזמנת חבילה של נוסע במשרד נסיעות ו/או אצל סוכן נסיעות כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי משרד נסיעות/סוכן נסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד המארגנים בין אם תוגש התביעה נגד המארגנים לבדם ובין אם תוגש גם נגד משרד נסיעות/סוכן נסיעות שאצלו נרשם הנוסע, תהא סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

זיכויים והחזרים וחיוב כ"א

החזרים וזיכויים יכולים להינתן אך ורק בארץ, באמצעות סוכן הנסיעות של הנוסע, ובכפוף לתנאים המפורטים לעיל. במקרה בו הנוסע מחויב לשלם למארגנים סכום כלשהו אותו טרם שילם, לרבות דמי ביטול ו/או סכום אחר כלשהו האמור לעיל או להלן וגם אם מדובר בסכום לא קצוב, רשאים המארגנים לחייב את כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר להם הנוסע.
מופעל ע"י בעל רישיון מס' נ-281 שניתן ע"י משרד התיירות.
רימון טיולים בע"מ
ח.פ. 520041542 דרך מנחם בגין 82, קומה 1, תל אביב tours.co.il-info@rimon 5260000-03
ט.ל.ח

 

צור קשר

מלא פרטים ונחזור אליכם בהקדם